Link Search Menu Expand Document

Location Names

Real Locations

D20 1-5 6-10 11-15 16-20
1 Abdera Ephyra Memphis Phthia
2 Achaia Epidauros Messene Phylace
3 Aegira Eryx Messenia Plataea
4 Aetolia Euboea Midea Pleuron
5 Aphetae Haemus Miletus Psophis
6 Argive Hermione Mycenae Pytho
7 Argolis Hymettus Mysia Rhodes
8 Argos Hyria Naupactus Sardes
9 Aricia Icaria Naxos Sicyon
10 Athens Joppa Nemea Sicyon
11 Attica Lemnos Nysa Sparta
12 Cilicia Lerna Oechalia Tegea
13 Colchis Leros Olenus Tenos
14 Colonus Lindus Pallene Thasos
15 Corinth Locris Paphos Thebes
16 Crete Lycia Parnassus Tiryns
17 Delos Lydia Paros Trachis
18 Delphi Mantinea Pelion Trapezus
19 Eleusis Megara Phocis Troezen
20 Elis Melas Phoenicia Troy

Fictional Locations

D20 1-5 6-10 11-15 16-20
1 Achalia Eleuron Messenicia Pelis
2 Achis Eleuros Oechaia Phoenia
3 Aetolis Elion Olene Phyra
4 Aphetaea Elione Pallenus Platae
5 Aphocis Ephylace Paphetaea Pleuros
6 Aphoenia Ephyria Paphocis Pleusis
7 Aphos Epidauron Paphoenia Psophi
8 Argolia Hermion Parna Sparna
9 Athebes Icaricia Parta Sparos
10 Atticaria Lernassus Pelione Thens