Link Search Menu Expand Document

Background (d20)

Female Names

               
1 Althea 6 Deipyle 11 Lede 16 Phylia
2 Berenike 7 Electra 12 Lyra 17 Themis
3 Chloris 8 Eunice 13 Metis 18 Thyia
4 Corythia 9 Galatea 14 Mykale 19 Xanthe
5 Deineira 10 Helike 15 Niobe 20 Zoe

Male Names

               
1 Agelaus 6 Croesus 11 Epistor 16 Lycoris
2 Audax 7 Damastor 12 Glycon 17 Mydon
3 Brygos 8 Demokrates 13 Hyllus 18 Pheidias
4 Chrysippos 9 Dryas 14 Icarion 19 Skiron
5 Cleonicus 10 Eleon 15 Kasos 20 Timonax

Child of

               
1 Alcman 6 Geleon 11 Menexinos 16 Sosimenes
2 Bacis 7 Gnipho 12 Peirithous 17 Sostias
3 Diactorides 8 Hagias 13 Phaenippos 18 Teukros
4 Eumaeus 9 Melanippos 14 Philokles 19 Thaumastus
5 Eutuches 10 Menandros 15 Priam 20 Thettalos

Origin

               
1 Amazon 6 Child of king 11 Egyptian 16 Phoenician
2 Argive 7 Ciconian 12 Ethyopian 17 Rhodian
3 Athenian 8 Cimmerian 13 Lydian 18 Spartan
4 Child of deity 9 Cretese 14 Mycenaean 19 Thracian
5 Child of hero 10 Cypriot 15 Mysian 20 Trojan